ขั้นตอนการส่งฟอร์มชำระค่าสินค้า -> คลิกเลือกวิธีการชำระ : พิมพ์ฟอร์ม : ลงลายมือชื่อ : ส่งโทรสาร
How to send this form->Fill in to complete this form : print out->sign at the end of form : send us by fax.

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนก C.U. Cyber Bookshop

ใบอนุญาตให้หักเงินชำระสินค้า (Payment Form)

ข้าพเจ้าขอแจ้งการโอนงิน เพื่อชำระค่าสินค้า
Deposit money to the bank for payment.

ข้าพเจ้าอนุญาต ให้ตัดเงินผ่านบัตร เครดิตของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าสินค้า
Use credit card for payment.

ตามใบสั่งซื้อเลขที่(Tracking Number :13 digit)

  

จำนวนเงิน (Total amount : Baht or US Dollar) 

  
จำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ(Please write amout in word) :   

สั่งซื้อทาง Web Site http://www.chulabook.com เมื่อวันที่(Date order)

  

ข้าพเจ้าโอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชี "ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
Deposit money to "Chulalongkorn University Book Center" bank account.

(หากชำระเงินด้วยวิธีนี้ โปรดส่งโทรสาร สำเนาใบโอนเงินไปยัง แผนก CU Cyber Bookshop โทรสาร : 0-2254-9495
Please fax a copy of the deposit slip to "CU Cyber Bookshop department." Fax:0-2254-9495.)

 

ธนาคารไทยพาณิชย์
Siam Commercial Bank

สาขาสุรวงษ์
Surawong branch

บัญชีออมทรัพย์
saving account

เลขที่บัญชี
account no.

002-2-08292-3

ธนาคารกสิกรไทย
Thai Farmers Bank

สาขาสยามสแควร์
Siam Square branch

บัญชีออมทรัพย์
saving account

เลขที่บัญชี
account no.

026-2-42844-3

ธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank

สาขาสยามสแควร์
Siam Square branch

บัญชีออมทรัพย์
saving account

เลขที่บัญชี
account no.

152-0-91525-5

ธนาคารกรุงไทย
Krungthai Bank
สาขาสยามสแควร์
Siam Square branch
บัญชีออมทรัพย์
saving account
เลขที่บัญชี
account no.
052-1-25100-1

บัตรเครดิต (Credit card information)

 
ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB card)
VISA
MASTER CARD
เลขที่บัตร (Card number)
หมายเลย 3 ตัวท้ายหลังบัตร
วันหมดอายุ (Expire date)
ชื่อตามบัญชีบัตร (Card holder name)
ลายมือชื่อตามบัตร (Signature)
   

หนังสือซื้อแล้วไม่รับคืน ยกเว้นการ ชำรุดที่เกิดจากการผลิต CU Cyber Bookshop จะจัดส่งหนังสือ ให้ท่านโดยเร็ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนก CU Cyber Bookshop โทร.0-2218-9899 ,0-2255-4433 โทรสาร0-2254-9495 หรือ
E-mail address : 
info@chulabook.com

Book returns will be accepted only if defective. We will replace defective items with a new copy of the same item. For more information please contact Tel:0-2218-9899 ,0-2255-4433 or Fax:0-2254-9495.

ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ จำหน่ายหรือให้บริการ ในกรณีที่หนังสือหรือบริการที่ให้กับลูกค้าชำรุดเสียหาย หรือหากมีข้อบกพร่อง ใด ๆ โปรดติดต่อกับแผนก CU Cyber Bookshop โดยตรง ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้น

All banks state above do not involve in any kind of the services of chulabook.com . 


Back

Copyright, Disclaimer, and Community Standards
Copyright © 1997, 1998 Chulalongkorn University Book Center, Bangkok, Thailand