หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
หนังสือเรียนพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้กรีฑา 1 (ราคาปก 110.-)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : มานิต โกศลอินทรีย์
Barcode : 9789740332145
ขนาด : 7273321 kb
หมวดหนังสือ : หนังสือเรียนระดับประถม
ราคาปก : 110 บาท
ราคา E-Book : 90 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือเรียนวิชาพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแนวคิด FUN FINE FOCUS ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมฯ สอดคล้องตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาสาระที่ 3 ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเลือกเนื้อหา สาระ กระบวนการเรียนรู้ ทักษะ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ รักการออกกำลังกายสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีค่านิยมที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เขียนขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ศิริมาส ไทยวัฒนา และรองศาสตราจารย์เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาแก่ผู้เขียน


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,