หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
กิจกรรม เกม นิทาน เพลง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ( E-BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ทวีป อภิสิทธิ์
Barcode : 9786163211002
ขนาด : 2001744 kb
หมวดหนังสือ : การเรียน การสอน
ราคาปก : 85 บาท
ราคา E-Book : 59 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          เป็นหนังสือที่รวบรวมกิจกรรม เกม นิทาน เพลง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตไว้เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ครู อาจารย์ และนักฝึกอบรมที่ไม่มีเวลาคิดกิจกรรม เกม นิทาน เพลง ที่จะใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม โดยท่ำนสำมำรถเลือกกิจกรรม เกม นิทำน และเพลง ที่รวบรวมไว้ให้ไปใช้ หรือไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ทันที ส่วนครู อำจำรย์ และนักฝึกอบรมที่มีเวลำคิดกิจกรรมขึ้นใช้เองได้ ก็สำมำรถใช้กิจกรรม เกม นิทำน และเพลงที่รวบรวมไว้ให้แล้วนี้ เป็นแนวทำงในกำรคิดพัฒนำกิจกรรม เกม นิทำน และเพลงต่ำงๆให้เหมำะสมกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู อำจำรย์ และนักฝึกอบรมมำกให้ยิ่งขึ้นต่อไปได้ด้วย


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th