หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
บันไดสู่ความสำเร็จเพื่อชีวิตที่มีสุขยั่งยืน ( E-BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ทวีป อภิสิทธิ์
Barcode : 9786163059987
ขนาด : 2083647 kb
หมวดหนังสือ : จิตวิทยา
ราคาปก : 50 บาท
ราคา E-Book : 29 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          เป็นหนังสือที่อ่านแล้วปลุกใจ ให้ข้อคิด มีหลักยึดเหนี่ยวและเกิดกาลังใจที่จะดาเนินชีวิตให้ประสบผลสาเร็จและมีสุขยั่งยืน โดยยกตัวอย่างที่เหมาะสมกับคนไทยและสังคมไทยมาประกอบให้เห็นจริง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ จึงเป็นเสมือนเข็มทิศช่วยชี้นาทางให้ผู้อ่านดาเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีและประสบผลสาเร็จในชีวิตตามที่มุ่งหวังไว้ อาจารย์ทวีป อภิสิทธิ์ เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์และเขียนหนังสือมามากทั้ง หนังสือ ตำรา สารคดี บทความ และหนังสือจิตวิทยาประยุกต์ที่ยกตัวอย่างประกอบให้ข้อคิดและให้กาลังใจแก่ผู้อ่าน เมื่ออ่านแล้วจะได้ข้อคิดดีๆที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันได้ด้วย หนังสือเรื่องบันไดสู่ความสาเร็จเพื่อชีวิตที่มีสุขยั่งยืน เล่มนี้ก็เป็นหนังสือดีอีกเล่มหนึ่ง ที่ผู้อ่านๆแล้วเข้าใจง่าย มองเห็นช่องทางที่จะนาไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจน เป็นเสมือนดาวเหนือนาทางให้ผู้อ่านดาเนินชีวิตไปสู่ความสุข ความสาเร็จในชีวิตที่ยั่งยืนได้ส่วนตัวอย่างที่ยกมาประกอบแต่ละเรื่องก็เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทยที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง หนังสือเรื่องนี้จึงมิใช่หนังสือแปลที่นักเขียนต่างชาติเขียนไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ตัวอย่างที่ยกมาประกอบจะเป็นเรื่องไกลตัว ที่เกิดขึ้นกับคนและสังคมของคนต่างชาติที่ห่างไกลกับเหตุการณ์และเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนไทย และสังคมไทย จึงยากต่อการทาความเข้าใจและไม่สะดวกต่อการนาไปประยุกต์ใช้ นับเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งของผู้เขียน ที่กล้าเขียนเรื่องทานองนี้ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่านักเขียนไทยที่มีความรู้และประสบการณ์ก็สามารถเขียนหนังสือประเภทจิตวิทยาประยุกต์ ปลุกใจให้คนเราเกิดกาลังใจที่จะดาเนินชีวิตไปสู่ความสาเร็จเพื่อชีวิตที่มีสุขยั่งยืน ได้ดีไม่แพ้นักเขียนต่างชาติเช่นกัน! สานักพิมพ์


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th