หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
วิทยาศัพท์แพทย์ MEDICAL TERMINOLOGY (E-BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ศ นพ วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786163057754
ขนาด : 2387478 kb
หมวดหนังสือ : อ้างอิงสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ราคาปก : 250 บาท
ราคา E-Book : 170 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          วิชาศัพท์แพทย์นั้นเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นสาหรับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคาศัพท์ด้านการแพทย์ ตลอดจนหลักวิชาการด้านสารสนเทศและด้านวารสารศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจจะศึกษาด้านนี้จาเป็นจะต้องเข้าใจ และสามารถใช้ความรู้ทางด้านศัพท์แพทย์ได้อย่างชานาญ ตาราวิทยาศัพท์แพทย์เล่มนี้ทางผู้นิพนธ์ได้จัดทาขึ้นโดยจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นตาราประกอบการศึกษาและอ้างอิง สาหรับนิสิตที่เรียนในราชวิชาดังกล่าว ตาราเล่มนี้ได้สรุปเกร็ดความรู้ซึ่งเป็นแก่นที่สาคัญในการนาไปใช้ในชีวิตจริง ที่จาเป็นต้องทราบและจดจาได้สาหรับนิสิต มิได้แสดงเนื้อหาโดยเยิ่นเย้อ ในการแต่งตาราเล่มนี้อาศัยประสบการณ์และการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ เนื้อหาในหนังสือเล่มดังกล่าวนั้นผู้นิพนธ์ได้พยายามเขียนให้มีเนื้อความที่กระชับ เหมาะสาหรับเป็นความรู้ในระดับพื้นฐานทางด้านดังกล่าวสาหรับการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นไป และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่านต่อไป อนึ่งในการจัดทาหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ทางผู้นิพนธ์ต้องขอกล่าวคาขอบพระคุณแก่อาจารย์ทุกท่านที่เคยได้ให้ความรู้ คาแนะนาในการนิพนธ์ตลอดจนจัดเรียงเนื้อหาในหนังสือเล่มดังกล่าว


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,