หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อั กษร (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง : จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
ผู้แปล :
Barcode : 9789740330097
ISBN : 9789740330097
ปีพิมพ์ : 1 / 2555
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 178 หน้า
ราคาปก : 100.00 บาท
ราคาพิเศษ : 85.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 15.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานว่ามีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นหลายครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1826 นับเป็นอักษรไทยชนิดแรกของคนไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงมอบให้แก่คนไทย เพราะคนไทยได้ใช้อักษรดังกล่าวมาต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตราบจนถึงปัจจุบัน นับได้กว่า 700 ปี ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ ลายสือไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปสัณฐานตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรและจำนวนตัวอักษร แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปสัณฐานตัวอักษรไปแต่ก็มิได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ยังคงมีเค้ารูปอักษรเดิมอันทำให้เห็นร่องรอยแห่งพัฒนาการของตัวอักษรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ แต่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงคืออักขรวิธีหรือระบบการเขียน อักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สระ และพยัญชนะวางอยู่บนบรรทัดเดียวกัน ต่างกับอักษรต้นแบบ คืออักษรขอมโบราณและมอญโบราณที่วางสระไว้ในตำแหน่งต่างๆ รอบพยัญชนะ เมื่อสิ้นรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระบบการเขียนเช่นนี้ไม่เป็นที่นิยมจึงล้มเลิกไป แล้วกลับไปใช้ระบบการเขียนอย่างอักษรต้นแบบตามเดิม คือ สระวางไว้ในตำแหน่งต่างๆ รอบพยัญชนะ เมื่อสมัยอยุธยาเป็นราชธานีก็ได้รับอักษรไทยสมัยสุโขทัยไปใช้ ทั้งรูปอักษรและระบบการเขียนโดยไม่ได้มีการประดิษฐ์อักษรขึ้นใหม่ เพียงแต่ได้นำอักษรที่ได้รับถ่ายทอดมาจากสมัยสุโขทัยนั้นมาพัฒนารูปแบบให้ประณีตขึ้นโดยมีการหักเหลี่ยมย่อมุมตัวอักษรให้งดงาม เรียกว่าอักษรไทยย่อ ทำให้สมัยนี้มีอักษรใช้ 2 แบบคือ อักษรแบบธรรมดา และอักษรแบบไทยย่อ ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้รับอักษรไทยสมัยอยุธยามาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆ เช่นกัน แต่ทั้งสองสมัยนี้นิยมใช้เฉพาะอักษรแบบธรรมดาเท่านั้น ไม่นิยมใช้อักษรไทยย่ออย่างเช่นสมัยอยุธยา ไทยย่ออย่างเช่นสมัยอยุธยา ตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวอักษรไทยมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานตัวอักษรธรรมดาเท่านั้น ไม่นิยมใช้อักษรไทยย่ออย่างเช่นสมัยอยุธยา ตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวอักษรไทยมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานตัวอักษรมาโดยลำดับ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สัณฐานตัวอักษรมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลง และเริ่มหยุดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีโรงพิมพ์เกิดขึ้นในช่วงปลายรัชสมัย จะเห็นว่าตัวอักษรที่คนไทยใช้มาถึงยุคกำเนิดโรงพิมพ์นั้นมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้น คืออักษรไทยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเอง การคิดประดิษฐ์อักษรไทยมิได้เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยเท่านั้น ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นอีกสามครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาได้เสวยราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประดิษฐ์อักษรอริยกะขึ้น ใช้บันทึกภาษาบาลีแทนอักษรขอม อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์รูปสระ และบัญญัติการใช้อักขรวิธีแบบใหม่ขึ้นเพื่อใช้แทนอักษรที่ใช้กันอยู่ซึ่งมักเกิดปัญหาในการเขียนและการอ่าน อย่างไรก็ตามอักษรอริยกะ และการใช้สระและอักขรวิธีแบบใหม่ปรากฏใช้เฉพาะกิจและเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หลังจากสิ้นรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 6 แล้ว อักษรดังกล่าวก็ไม่ได้รับความนิยม พระราชดำริเพื่อให้มีการใช้อักษรแบบใหม่ของทั้งสองพระองค์จึงล้มเลิกไปในที่สุด ส่วนครั้งที่สามเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์แบบอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้น เรียกว่า อักขระคอมพิวเตอร์ (font) การประดิษฐ์อักษรครั้งนี้มิใช่เป็นการประดิษฐ์อักษรรูปแบบใหม่เพื่อใช้แทนอักษรชุดเดิมดังอักษรทั้งสองชนิดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เป็นการนำอักษรที่ใช้อยู่แล้วมาประดิษฐ์แบบอักษรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อันเป็นนวัตกรรมแห่งยุคสมัยปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการพิมพ์ที่รวดเร็วและทันสมัย ดังกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่า ผู้ที่คิดประดิษฐ์อักษรทั้งสี่ครั้งนี้ล้วนเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น แม้บางครั้งการประดิษฐ์อักษรจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม แต่แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยมิได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ และเพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์เท่านั้น แต่พระองค์ยังมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการพัฒนาวัฒนธรรมด้านการเขียนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญควบคู่ไปกับความมั่นคงของประเทศ และเพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศด้วย เนื่องในโอกาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในปีพุทธศักราช 2554 นี้ ผู้เขียนขอนำพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการประดิษฐ์อักษรมาเสนอเพื่อให้คนไทยได้ประจักษ์ใน พระอัจฉริยภาพด้านอักขรวิทยาของพระบูรพมหากษัตริย์ไทยทั้งสี่พระองค์คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันในเรื่องการประดิษฐ์แบบอักษรด้วยคอมพิวเตอร์
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ  (บางส่วน)
Book
รวมบทความ "สาระน่ารู้ของครูสาธิตจุฬา ฯ"
อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถ
Book
209 คำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง
พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
Book
สรุปเข้มเคมีคำนวณ มัธยมปลาย (CALCULATIONS IN CHEMISTRY)
สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม
Book
360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 1 (สรุปชีววิทยา สำหรับนักเรียน ม.ปลาย)
เทพชัย โชติมณี
Book
SPACE ช่องว่างระหว่างเรา
หม่อมแม่
Book
รักอันตราย (เล่ม 1-2)
JOHN WILTSHIRE (จอห์น วิลด์เชียร์)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อั กษร (ราคาปก 250.-)


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อั กษร (ราคาปก 250.-)
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th