หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่

ไตรภูมิพระร่วง
พญาลิไท
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
มหาชาติคำหลวง
กรมศิลปากร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 1 เล่ม 1
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 1 เล่ม 2
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 1 เล่ม 3
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 1 เล่ม 4
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
นิราศสุนทรภู่
องค์การค้าของคุรุสภา
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
นันโทปนันทสูตรคำหลวง
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร กรมพระราชวังบวรฯ
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ลิลิตพระลอ
กรมศิลปากร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
พระมาลัยคำหลวง
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่ม 2
คลังวิทยา
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
นิราศเมืองเทศ
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
กลอนนิราศเกาะแก้วกาลกัตตา
พระราชสมบัติ การเวก รัตนกุล
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทเจรจา ละครอิเหนา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
โคลงนิราศกรุงเก่า
หลวงจักรปราณี (ฤกษ์) เปรียญ
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ดาหลัง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนความเก่า ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนแต่งงานพระไวย (สำนวนครูแจ้ง)
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ลิลิตพายัพ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
รามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ลิลิตพงศาวดารเหนือ
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทละครเรื่องอบูหะซัน
เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
โคลงนิราศฉะเชิงเทรา
กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ประชุมบทกลอน
พระมหามนตรี (ทรัพย์)
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
สุบินคำกาพย์
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
นิราศพระแท่นดงรัก-สามเณรกลั่น
สามเณรกลั่น
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
นิราศพระแท่นดงรัก-นายมี
นายมี หมื่นพรหมสมพัตสร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
นิราสนราธิป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
นิราศรำพึง
กรมศุลกากร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
โคลงดั้นเรื่องโสกันต์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
นิราศตังเกี๋ย
หลวงนรเนติบัญชากิจ (แวว)
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทลครครั้งกรุงเก่า เรื่องนางมโนห์รากับเรื่องสังข์ทอง
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ (นายมีมหาดเล็กแต่งถวาย เมื่อในรัชกาลที่ ๓)
นายมีมหาดเล็ก
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
คำฉันท์เรื่องนางจินตะหรา พระนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ฉันท์ชมกุฎีและกาพย์ฉบังเบ็ดเตล็ด
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
กฤษณาสอนน้องคำฉันท์
สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรถ
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ์
กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
สักกบรรพคำฉันท์
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางเบญจกายหึงนางสุวรรณกันยุมา กับ เพลงยาวกรมศักดิ์ ฯ
สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
นิราศมะเหลเถไถ แถลงเรื่องเสด็จพระราชดำเนอนทางชลมารศในมณฑลอยุธยาและนครสวรรค์ พ.ศ. 2465
ศรีอยุธยา
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
พระนาละ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าสุวรรณทรงแต่ง ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2473
หม่อมเจ้าสุวรรณ
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
พระราชนิพนธ์พระร่วงของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 3 ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2467
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 2 ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2467
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
กุมารคำฉันท์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
มหาชาติคำฉันท์
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์ สุปรีชา
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
กาพย์ห่อโคลง นิราศเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ธรรมาธรรมะสงคราม บทละคอนเรื่องพระเกียรติรถ บทละคอนร้องเรื่องพระเกียรติรถและบทละคอนเรื่องขุนช้างขุนแผน (ชุดแต่งงานพระไวย)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1 ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2467
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ตำนานแห่งหญ้าคา ตามเค้าโครงเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล่าไว้
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
วินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอนน้อง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
โคลงโลกนิติจำแลง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ลิลิตยอพระเกียรติ แลโคลงพระนาพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 4
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
บทลครดึกดำบรรพ์ ตอนจองถนน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
อุเทนคำฉันท์
พระยาอิศรานุภาพ (อ้น)
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ลิลิต นิทราชาคริช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
โครงลิขิต มหามกุฏราชคุณานุสรณ์
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
เงาะป่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
วรรณคดีพระราชพิธี
บาหยัน อิ่มสำราญ
ราคาปก : 300.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
บทละครเรื่องศกุนตลา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th